Om Norske Grafikere

Norske Grafikere er en landsdekkende forening for yrkesaktive grafikere, og et visningssted for samtidsgrafikk. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske interesser. Foreningen ble stiftet i lørdag 15. november 1919.

Stiftelsen av Norske Grafikere er beskrevet slik i referatet fra stiftelsesmøtet:

«Etter anmodning av de herrer Arent og Christian Christiansen, Kristofer Eriksen, Alfred Oster og Olaf Willums, der forberedte møtet, hadde følgende herrer stillet sig som innbydere, nemlig: Pola Gauguin, Henrik Lund, Edvard Munch, Johan Nordhagen, Harald Sohlberg, A.C. Svarstad og Erik Werenskiold”. Videre står det: “Pola Gauguin ledet møtet […] Henrik Lund ble valgt til formann, Olaf Willums til viseformann, Anders Svarstad til styremedlem og Kristofer Eriksen til kasserer og sekretær […] Kontingenten ble satt til kr 20,- pr. år. Som foreningens navn ble ‘Norske Grafikere’ ensemming vedtatt, etter forslag fra Severin Segelcke»
(Fra Norske Grafikeres stiftelsesprotokoll.)

Med Anne Breivik som styreleder etablerte Norske Grafikere det første kunstnerstyrte galleriet med statlig støtte i 1972. Her kan man oppleve mangfoldet av grafiske uttrykksformer, gjennom utstillinger og det store og varierte utvalget av grafiske arbeider fra foreningens medlemmer.

Norske Grafikere består av over 300 yrkesaktive grafikere. Med ca 5000 trykk i galleriet har vi landets største samling samtidsgrafikk og et stort utvalg unge nyutdannede grafikere. Opptakskriteriene i foreningen er strenge og derfor er det et kvalitetsstempel og en anerkjennelse å bli tatt opp som medlem.

Foreningens griff ble laget i 1925 av Kristofer Eriksen Ganer. Griffen er en blanding av en ørn og en løve, og den har lange klør som er større enn det største horn. Den kom fra Asia, fra ett av de land som de hellige tre kongene kom fra. En av kongene hadde med seg som gave et drikkehorn, som var laget av en griffs klo. Det skal være helt sant…

Vedtekter for Norske Grafikere

Vedtatt på generalforsamlingen 1982. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 7. mars 1984, 9. mars 1989, 7. mars 1997, 10. mars 2000 og 12. mars 2004.
Vedtektene er tilpasset normallovene for grunnorganisasjonene i NBK på årsmøtet 22. mars 2019, godkjent på NBKs landsmøte 23. – 24. mai 2019.

 

§ 1: NAVN OG ORGANISASJON
Norske Grafikere (NG) er en fagorganisasjon for yrkesaktive grafikere.
NG er en av Norske Billedkunstneres landsdekkende faggruppeorganisasjoner, og er forpliktet av vedtekter og landsmøtevedtak i Norske Billedkunstnere (NBK).

 

§ 2: FORMÅL
NG skal ivareta grafikernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser.
NG skal formidle og arbeide for å øke samfunnets forståelse for, interesse for og bruk av grafikk.
NG skal være rådgiver for Norske Billedkunstnere i alle saker som angår faget grafikk.

 

§ 3: MEDLEMSKAP
§ 3-1 Opptak til medlemskap i NG skjer etter en samlet vurdering av søkerens kunstfaglige formal- og realkompetanse. Kriteriene for medlemskap har som formål å sikre at foreningenes medlemmer er profesjonelle, yrkesaktive grafikere eller billedkunstnere innen genren grafikk. Søkeren må ha gjennomført utdanning innenfor billedkunstområdet og/eller i sin praksis vise et profesjonsnivå tilsvarende kompetanse på høgskolenivå.

Søknaden skal inneholde CV og dokumentasjon av 10 arbeider fra de siste 5 årene. Søknaden skal begrunnes. Skriftlig søknad om medlemskap stiles til NGs styre innen fastsatt dato. Medlemskap i NG medfører automatisk medlemskap i NBK.

§ 3-2 Medlemmer plikter å svare kontingent til både NG og NBK. Kontingentene innbetales til NBK. Kontingenten til NG fastsettes av årsmøtet.

Medlemmer som ikke har betalt kontingentene innen årets utgang og som har mottatt skriftlig påkrav, mister sitt medlemskap i NG. Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av skyldig kontingent. Ved oppnådd pensjonsalder svares halve kontingenten til NG.

§ 3-3 Ved innmelding gir det enkelte medlem fullmakt til at NG kan forhandle om, og inngå kollektive avtaler om bruk av grafikk, og vederlag for bruk, for de tilfeller forhandlingene og avtalene bare omfatter grafikk.

 

§ 4: NORSKE GRAFIKERES ORGANER
Årsmøtet (§5), Styret (§7), Nominasjonsutvalg (§8), Kontrollutvalg (§9), Kunstnerisk råd (§10)

 

§ 5: ÅRSMØTET
§ 5-1 Årsmøtet
Årsmøtet er NGs øverste organ. Vedtak fattet på årsmøtet er bindende for NGs medlemmer.

§ 5-2 Frister
Årsmøtet holdes hvert år før 15. mars. Innkalling med foreløpig dagsorden sendes ut minst 2 måneder før møtet. Saker til årsmøtet fremmes til styret og må være innkommet 4 uker før årsmøtet.
Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst 2 uker før møtet. Bare saker som er fremmet på denne måten kan tas opp på årsmøtet.

§ 5-3 Årsmøtet
Alle medlemmer av Norske Grafikere har rett til å møte på årsmøtet. Medlemmer som ikke kan møte på Årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Fullmakt med åpent mandat sendes et medlem. Ingen medlemmer kan ha mer enn 4 fullmakter. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Dersom årsmøtet ikke er beslutningsdyktig innkalles det til nytt årsmøte innen 3 uker. Dette årsmøtet er beslutningsdyktig uansett fremmøte, men kan bare behandle saker som var fremmet til det ordinære Årsmøtet.

§ 5-4 Observatører
Inviterte observatører har møterett, men ikke stemmerett.

§ 5-5 Konstituering av årsmøtet
Årsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallingen, fastsettelse av dagsorden og valg av møteledere, to referenter og to representanter til å godkjenne referatet.

§ 5-6 Årsmøtesaker
Årsmøtet behandler:

 • Styrets årsberetning
 • Regnskap med revisjonsberetning
 • Kontrollutvalgets rapport
 • Saker fremmet av eller gjennom Styret
 • Handlingsprogram for kommende periode
 • Budsjett for kommende periode
 • Årsrapport fra Norske Grafikeres Fond
 • Regnskap for Norske Grafikeres Fond
 • Fastsettelse av medlemskontingent
 • Oppnevninger
 • Valg

§ 5-7 Valg
Årsmøtet velger:

 • Styrets Leder
 • Styrets medlemmer (4 + 2 vara)
 • Nominasjonsutvalg (3)
 • Kontrollutvalgets medlemmer (3)
 • Delegater til Landsmøtet i Norske Billedkunstnere
 • Representanter til Norske Grafikeres Fond i samsvar med fondets vedtekter.

Representanter til verv velges for 2 år, unntak Norske Grafikeres fond som sitter i 3 år. Styreperioden er 2 år. For å sikre kontinuitet bør styreleder og 1 styremedlem velges ett år, det neste år velges 3 styremedlemmer. Samme person kan ikke velges til flere av organisasjonens organer. Ved alle valg, er det bare medlemmer av Norske Grafikere som er valgbare.

 

§ 6: EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Styret, kontrollutvalget eller 1/10 av medlemmene kan skriftlig kreve ekstraordinært årsmøte, men kun den eller de saker det ble krevet ekstraordinært årsmøte for, kan behandles på denne. Innkallingen sendes minst 1 måned før møtet. Sakspapirer skal følge innkallingen. Bare den eller de saker det sammenkalles for, kan behandles på ekstraordinært årsmøte. Regler for saksbehandlingen er for øvrig som for ordinært årsmøte.

 

§ 7: STYRET
§ 7-1 Styret er NGs øverste organ mellom årsmøtene. Styret konstituerer seg og velger selv sin nestleder og kunstnerisk råd. Kunstnerisk råd (§10).

§ 7-2 Styret har det overordnede ansvaret for og leder NGs virksomhet, med unntak av de oppgaver som etter vedtektene er tillagt Årsmøtet (§5), Kontrollutvalg (§8), Nominasjonsutvalg (§9) og Kunstnerisk råd (§10).
Styret har ansvar for gjennomføring av vedtak fattet på årsmøtet.

§ 7-3 Styret innkalles og sakspapirer sendes ut i god tid før styremøtet. Det skal føres referat fra styremøtene. Innkalling, saksliste og referat gjøres fortløpende tilgjengelig for medlemmene etter forespørsel.

§ 7-4 Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmer eller vara, herunder også leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders eller, i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende. Det skal avholdes 2 faste budsjett/regnskapsmøter i året.

§ 7-5 Styret kan pålegge styremedlemmene taushetsplikt i saker der styret finner det nødvendig av hensyn til foreningens interesser eller personvern.

 

§ 8: KONTROLLUTVALG
Et kontrollutvalg på 3 medlemmer velges på årsmøte. Kontrollutvalget velger selv sin leder. Valgperioden er 2 år, annet hvert år velges 1 og 2 medlemmer (medlem.) Kontrollutvalget har til oppgave å foreta kritisk revisjon av styrets virksomhet og økonomiske disposisjoner, og avgi beretning om dette til årsmøtet. Kontrollutvalget kan kreve ekstraordinært årsmøte om de mener styret går ut over eller ikke oppfyller sitt mandat i flg. vedtekter og vedtak fattet på årsmøte. Kontrollutvalget har observasjonsrett på styremøter, og skal ha informasjon om styrets virksomhet i form av møtereferat og møteinnkallinger. Styret plikter å besørge at kontrollutvalget skal få tilgang til de av foreningens dokumenter som kontrollutvalget anser nødvendig for sitt arbeide.

 

§ 9: NOMINASJONSUTVALG
§ 9-1 Nominasjonsutvalget skal, under hensyn til forslag fra styret og medlemmene, nominere kandidater til valg av styreleder, øvrige styremedlemmer, nominasjonsutvalg kontrollutvalg og Norske Grafikeres fond. Nominasjonsutvalgets innstilling skal følge sakspapirene til årsmøtet.

§ 9-2 Nominasjonsutvalget skal, under hensyn til forslag fra styret og medlemmene, foreslå inntil 3 kandidater til hvert av vervene som skal velges på NBKs landsmøte.

§ 9-3 Nominasjonsutvalget skal, under hensyn til forslag fra styret og medlemmene, foreslå kandidater til Den Nasjonale Jury og NBKs Stipendkomite.

§ 9-4 Nominasjonsutvalget skal i sitt arbeid tilstrebe faglig, aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk og kulturelt mangfold.

§ 9-5 Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når alle av utvalgets medlemmer eller varamedlemmer er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall.

 

§ 10: KUNSTNERISK RÅD
§ 10-1 Kunstnerisk råd er NGs kunstfaglige råd og jury. Kunstnerisk råd er ansvarlig for kunstneriske vurderinger og juryering i forbindelse med medlemsopptak, utstillinger, stipendtildelinger, konkurranser og lignende.

§ 10-2 For eksterne juryverv hvor NG skal oppnevne/foreslå jurymedlemmer, finner kunstnerisk råd frem kandidater.

§ 10-3 I Norske Grafikere fungerer styret + 1 fra administrasjonen som kunstnerisk råd.

§ 10-4 Kunstnerisk råd utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat. Kunstnerisk råds’ avgjørelser kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes.

§ 10-5 Kunstnerisk råd velger selv leder og nestleder. Kunstnerisk råd er beslutningsdyktig når minst 5 av juryens medlemmer eller varamedlemmer, herunder leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders eller, i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende.

 

§ 11: MEDLEMSMØTER
Styret innkaller til medlemsmøter etter behov. Møtenes funksjon er å diskutere aktuelle saker og utveksle erfaringer. Medlemsmøtenes uttalelser er rådgivende for styret. Det skal avholdes minst 1 medlemsmøte i året.

 

§ 12: NORSKE GRAFIKERES FOND
NGFs formål er fremme av norsk grafikk.
Fondets midler forvaltes av et styre på 3 representanter som velges på NGs årsmøte. Hvert år velges et nytt medlem + en personlig vara, som sitter i 3 år. Sekretærfunksjonen i NGF utføres av administrasjonen i NG.

 

§ 13: RETNINGSLINJER FOR ORIGINALGRAFIKK
Styret skal til enhver tid påse at retningslinjer for original grafikk er oppdatert. Dette skal vedtas på årsmøte med vanlig flertallsvotering.

 

§ 14: URAVSTEMNING
Styret kan sende saker av spesielt stor viktighet for medlemmene til avgjørelse ved uravstemning. Likeledes kan årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte vedta at en sak skal sendes til uravstemning.

NBKs landsmøtevedtak og NGs årsmøtevedtak kan ikke overprøves ved uravstemning. Landsomfattende uravstemninger som er bindende etter NBKs vedtekter, binder også NGs medlemmer.

Ved uravstemning gjelder 2/3 flertall blant de avgitte stemmer så sant minst halvparten av NGs medlemmer har avgitt stemme. Dersom ikke minst 2/3 av medlemmene i uravstemningen stemmer likelydende, er ikke uravstemningen bindende, og den endelige avgjørelse tas av styret. Årsmøtet fastsetter instrukser for den praktiske gjennomføringen av uravstemning.

 

§ 15: OPPLØSNING
For at vedtak om oppløsning av NG skal være gyldig, må det vedtas av 2 påfølgende årsmøter med et flertall på 2/3 av de avgitte stemmer. I tilfelle vedtak om oppløsning settes foreningens midler i et fond i overensstemmelse med formålsparagrafen. Dette fondet forvaltes av Norske Billedkunstnere.

 

§ 16: VEDTEKTSENDRINGER
Endring av vedtektene krever 2/3 flertall på årsmøtet. Vedtektsendringer ansees først endelig vedtatt når de er godkjent på NBKs landsmøte.

 

Definisjon av grafikk
Vedtatt på Norske Grafikeres årsmøtet 22. mars 2019

Et grafisk blad er et avtrykk fra en matrix. En matrix er tradisjonelt en treplate, metallplate eller en stein, men det kan være hvilket som helst materiale hvor kunstneren selv har skapt sitt bilde med hensikt å produsere et grafisk verk. Før avtrykket blir laget, har kunstneren bearbeidet sin matrix. Bearbeidingen kan bestå i at man skjærer i platen, tegner på den eller behandler den kjemisk. Hvert trykk som kan beskrives med denne prosessen er et originalt kunstverk.