Om Norske Grafikeres Fond

Norske Grafikeres Fond (NGF) eksisterer på grunnlag av Loven om Bibliotekvederlag (fra 1987) og mottar hvert år midler fra staten som skal anvendes til beste for grafikkfaget og ny skapende virksomhet. (se §2 i fondets vedtekter)

Styret i NGF består av 3 grafikere og velges av generalforsamlingen i Norske Grafikere. Hvert år velges et nytt medlem som sitter i 3 år. Styret deler ut stipend og prosjektmidler etter innkomne søknader. Midlene deles ut uavhengig av foreningstilknytning.

I tillegg deler styret i NGF ut Norske Grafikeres Fonds grafikkpris på Høstutstillingen. Prisen ble opprettet i 2015 for å øke interessen for og utviklingen av norsk grafikk. Prisen på 50 000 kroner blir hvert år tildelt en kunstner som utmerker seg innenfor grafikkmediet.

Fra 13. mars 2021 består fondsstyret av Petter Buhagen, Anne Kristin Myrseth og Ane Thon Knutsen

Endret på Norske Grafikeres generalforsamling 10. mars 2001 med 2/3 flertall.

§ 1. Fondets navn er Norske Grafikeres Fond.

§ 2. Fondets midler skal brukes til:
a) fremme av norsk grafikk og til beste for grafikere og deres etterlatte.
b) driftsstøtte til Foreningen Norske Grafikere.

§ 3. Norske Grafikeres Fond er et disposisjons- og reguleringsfond som finansieres gjennom en årlig bevilgning fra staten i henhold til § 1 og § 4 i lov nr. 23 av 29. mai 1987 om bibliotekvederlag.

§ 4. Fondets midler forvaltes av et styre på tre medlemmer med vararepresentanter.
Disse velges av generalforsamlingen i Foreningen Norske Grafikere for tre år av gangen. Et av medlemmene med vararepresentanter går ut hvert år, de to første årene etter loddtrekning. Det er ikke anledning til gjenvalg.

§ 5. Fondet er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskap og årsmelding skal forelegges det Kongelige Kulturdepartement innen 1. mars det etterfølgende år. Regnskap og årsmeldning sendes også styret i Foreningen Norske Grafikere, og legges frem for foreningens generalforsamling.

§ 6. Fondets vedtekter kan endres ved generalforsamlingsbeslutning i Foreningen Norske Grafikere, med 2/3 flertall blant de i generalforsamlingens stemmeberettigede.

Fondets vedtekter, derunder vedtektsendringer, skal godkjennes av Det Kongelige Kulturdepartement.

Eventuelle forslag til endringer av fondets vedtekter sendes skriftlig til Foreningen Norske Grafikere minst 4 uker før foreningens general forsamling, som holdes hvert år innen utgangen av mars. Styret og foreningen behandler forslaget og avgir innstilling til generalforsamlingen. Forslaget til vedtektsendringer med innstilling fra foreningens styre skal være medlemmene i hende senest 14 dager før generalforsamlingen finnes sted.

Neste søknadsfrist i Fondet er prosjektstøtte 20. oktober 2021.

Norske Grafikeres Fond deler ut midler to ganger i året.
På våren deles det ut stipender, på høsten deles det ut prosjektstøtte.

Søknadene sendes inn via vår søknadsportal. I søknadsportalen står det mer informasjon om krav til søknadene. Spørsmål angående søknader til Norske Grafikeres Fond sendes til ng@norske-grafikere.no.

Kathinka og Olaf Mejdells legat ble opprettet etter Kathinka Mejdells død i 1982. Norske Grafikeres fond har forvaltet legatet. Etter Kathinka Mejdells vilje sto legatet urørt i 10 år, deretter ble det i flere år delt ut stipend. Renteavkastningen på kapitalen ble etter hvert for liten, og i 2018 vedtok derfor Norske Grafikeres Fond å avvikle legatet. Det ble besluttet å dele ut hele kapitalen som stipender i løpet av en seks-årsperiode. Første utdeling besto av to stipender utdelt i 2019, etter det vil det bli utdelt ett stipend i året til kapitalen er oppbrukt. I henhold Kathinka Mejdells vilje skal stipendiet gå til en grafiker bosatt i Oslo.

Søknad om stipend fra Kathinka og Olaf Mejdells legat sendes inn via vår søkerportal. Søknadsfrist 2020: 1. mai.

For mer informasjon om søknadene eller spørsmål angående skjemaene send e-post til ng@norske-grafikere.no.

Årsmeldingene for tidligere år kan leses sammen med årsmeldingene for Norske Grafikere.