Giske Sigmundstad – Nett. Etsning, 2014. 22 x 23 cm